งานวิจัยและบทความทางวิชาการของ"ลูกสำรอง"

"น้ำลูกสำรอง ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมัน ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ได้ .....การบริโภคน้ำลูกสำรองซึ่งเป็นเครื่อมดื่มที่มีเส้นใยอาหาร เป็นส่วนประกอบนั้น ใยอาหารจะช่วยเพิ่มความหนืด ทำให้อาหารสัมผัส ลำใส้น้อยลง ชะลอการดูดซึมกูลโคสจากลำไส้ ทำให้ระดับกูลโคสในเลือด ไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว"

(รัตติยา วีระนิตินันท์. (2548). ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูก สำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัด จันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.)

อ่านต่อ...

"สำรองช่วยเพิ่มกากใยอาหารในลำไส้ใหญ่และช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับ ถ่ายอุจจาระได้สะดวกและเร็วขึ้น จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค มะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้"

(ผศ.นุชนาฏ กิจเจริญ(ภม.(เภสัชเวชฯ)). อาหารสมุนไพรยาระบาย : ใยอาหาร. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ สุขภาพ, ปีที่1 ฉบับท่ 2 พค. – สค. 2549 . หน้า 159 -169.)

อ่านต่อ...

"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากลูกสารองหรือพุงทะลาย ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาว"

(ที่มา: กานต์ดา บุญเถื่อน http://www.bangkokbiznews.com/ 17 ตุลาคม 2550)

อ่านต่อ...

" ซูคราโลส เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งถูกสร้างจากการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นสารตั้งต้น แล้วแทนที่กลุ่มไฮดรอกซิล 3 ตำแหน่งด้วยอะตอมสารคลอไรด์ ทำให้มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับน้ำตาล แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ แต่ยังคงให้รสชาติหวานและไม่มีรสขมติดลิ้นใกล้เคียงน้ำตาล ซูคราโลสมีลักษณะเป็นผลึกแข็งสีขาวร่วน ละลายน้ำได้ดีและสามารถใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้โดยไม่สูญเสียความหวาน"

(ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000    http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15566&id_L3=506)

อ่านต่อ...

"สารในใยอาหารที่ละลายนํ้าที่รู้จักกันดีได้แก่ กัม(gum)และสารเมือก หรือมิวซิเลจ โดยใยอาหารเหล่านี้เมื่อสัมผัสน้ําจะละลาย เกิดเป็นสาร ข้นหนืดที่สามารถเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลําไส้ในเมื่อเคลื่อน ผ่าน ทําให้ผนังกระเพาะอาหารและลําไส้หนามากขึ้น และยังทําให้ความ หนืดของอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย มีผลให้อาหารเคลื่อนตัวได้ช้าลง ซึ่งทําให้อาหารอยู่ในระบบทางเดินอาหารนานขึ้นตามไปด้วย และจาก การที่ผนังระบบทางเดินอาหารหนาขึ้นอาจรบกวนดูดซึมสารอาหาร ต่าง ๆ เช่นน้ําตาลและไขมัน รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ ได้ ใยอาหารละลายน้ําได้เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกแบคทีเรียในลําไส้ย่อยสลาย เป็นกรดไขมันชนิดสายสั้นและถูกดูดซึมได้จึงเหลือเป็นกากอาหารที่จะ เพิ่มปริมาณเนื้ออุจจาระน้อยกว่ากลุ่มใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ําแต่ใย อาหารกลุ่มนี้ช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันได้ดี จึงมีผลช่วยป้องกัน หรือชะลอการดําเนินของโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูงด้วย"

(นุชนาฏ กิจเจริญ, ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2549. หน้า 153 -158.)

อ่านต่อ...

"วุ้นของสำรองยังมีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ที่สำคัญ คือ กัม และมิวซิเลจส์"

(พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. (2548). สมบัติของเมือกจากผล พุงทะลาย Scaphium scaphigerum และผลต่อสมบัติและโครงสร้าง จุลภาคของอีมัลชั่นเนื้อสัตว์ไขมันปกติและไขมันต่ำ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก, ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.)

อ่านต่อ...

"เป็นอาหารที่ดับร้อนใน ได้เร็วกว่าสมุนไพรตัวอื่น อาหารแก้ร้อนใน หมายถึง อาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้ว ดูดซับไขมันได้ จัดว่าเป็นอาหาร แก้ร้อนใน ลูกสำรองเป็นตัวดูดซับไขมันที่หน้าท้อง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าพุงทลาย คือ พุงคนเราที่มีไขมันเกาะรอบๆ สะดือ แล้วมีไขมันรุ่น ใหม่เข้ามาก็จะเกาะติดเพิ่มเข้าไปอีก การกินสำรอง จะไปช่วยดูดซับ ไขมันอุ้มไขมัน เพื่อให้ขับถ่ายออกมา ถ้ากินตอนเช้าจะช่วยลดหน้า ท้องได้

(จากหนังสือ "กินเป็นลืมป่วย" บรรยายโดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา. เรียบเรียงโดย นิพนธ์ วีระธรรมานนท์)

อ่านต่อ...

สรรพคุณ ดอกคำฝอย "คำฝอยเป็นพืชสมุนไพรที่มีกรดไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน ปริมาณมากกว่าพืชชนิดใด ๆ มีสรรพคุณ ในการลดไขมันในเส้นเลือด และคอเลสเทอรอล"

(ยุทธนา สูงสุมาลย์ 2538 การสกัดกรดไลโนเลอิก จากดอกคำฝอย วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อ่านต่อ...

สรรพคุณ ใบเตย "สรรพคุณตามตำรายาไทย ใบเตย ใช้แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แก้อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ ชูกำลัง ดับพิษไข้ เป็นต้น"

(สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

อ่านต่อ...

"วุ้นของสำรอง ช่วยยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก คือ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ซึ่งเป็นสาเหตุของ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องหรือท้องเดิน"

(ชริดา ปุกหุต, จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, วิริณี พละสารและอรัญญา พิมพ์มงคล. (2549). ผล ของสาร จากหมากจองต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์. ในรวมบท คัดย่อการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 1 ,28-29 กรกฎาคม 2549. (หน้า 203). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.)

อ่านต่อ...

ผลิตโดย ภูจอง ฟูดส์ซายน์    www.pujong.com
1585 ซ.ศรีสุมังค์10 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Tel.(045)643-990 Fax.(045)643-991 Hotline:(089)625-4010 info2pujong@gmail.com
copyright © Pujong Food Science